คณะครุศาสตร์

คณะครุศาสตร์


คณะครุศาสตร์มุ่งผลิต พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพเป็นผู้นำด้านวิชาการ การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่ชุมชนและส่งเสริมสนับสนุนศิลปวัฒนธรรมอันดีงามให้ยั่งยืน

ปรัชญา

ผลิตและพัฒนาครูดี มีความรู้ คู่คุณธรรม

ปณิธาน

แหล่งวิทยาการ มาตรฐานการศึกษางานวิจัยก้าวหน้าศูนย์รวมภูมิปัญญา พัฒนาท้องถิ่นและวัฒนธรรม

พันธกิจ

 1. ผลิต พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานด้านความรู้ ทักษะและคุณลักษณะแห่งวิชาชีพ
 2. ส่งเสริมการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และการนำผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาท้องถิ่น
 3. บริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น
 4. ปรับปรุง พัฒนา ถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
 5. ส่งเสริมสนับสนุนศิลปวัฒนธรรมอันดีงามให้ยั่งยืน
 6. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะ

วิสัยทัศน์

คณะครุศาสตร์มุ่งผลิต พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพเป็นผู้นำด้านวิชาการ การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่ชุมชนและส่งเสริมสนับสนุนศิลปวัฒนธรรมอันดีงามให้ยั่งยืน

วัตถุประสงค์

 1. ได้ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพมีคุณภาพมาตรฐานด้านความรู้ ทักษะและคุณลักษณะแห่งวิชาชีพ
 2. มีงานวิจัยที่สร้างองค์ความรู้และการนำผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาท้องถิ่น
 3. ชุมชนและท้องถิ่นได้รับการบริการทางวิชาการ
 4. คณาจารย์ดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
 5. มีโครงการหรือกิจกรรมสร้างคุณค่าทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย
 6. มีระบบการประกันคุณภาพภายในคณะเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาคุณภาพ

หลักสูตรที่เปิดสอน

 1. ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
 2. ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
 3. ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
 4. ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
 5. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
 6. ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
 7. ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและ สื่อสารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
 8. ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562


เว็บไซต์