คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

ผลิตบัณฑิตด้านเกษตรศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร และร่วมผลิตบัณฑิตวิชาชีพครูเกษตรให้มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)

เข้าสู่เว็บไซต์