การเข้าตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก