ขั้นตอนการแจ้งขอสำเร็จการศึกษา

อังคาร 20 เม.ย. | โดย นายณรงฤทธิ์ สิมมา

ประชาสัมพันธ์ถึงนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ชั้นปีที่ 5 คงค้างที่ยังมิได้ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาและคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษาที่ 2563 นี้ สามารถยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาได้ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2564 บันทึกข้อมูลออนไลน์ http://reg1.srru.ac.th/login.aspx

กองพัฒนานักศึกษา

โซเชียลมีเดีย