กิจกรรมอบรมวิศวกรสังคม (รุ่นที่ 1)

วันที่ 26-27 มิถุนายน 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จัดกิจกรรมอบรมวิศวกรสังคม (รุ่นที่ 1) เพื่อพัฒนาและสร้างเสริมประสบการณ์ให้นักศึกษามีทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงเหตุผล มีการพัฒนาทักษะด้านการสื่อสาร ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น และทักษะการสร้างนวัตกรรมเพื่อนำความรู้ไปพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคมต่อไป โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์จักราวุธ สิทธิพรมมา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการดังกล่าว ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้องประชุมช้างเผือก คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์


อัลบั้มภาพ

กองพัฒนานักศึกษา

โซเชียลมีเดีย