กิจกรรมโครงการอบรมวินัยจราจรเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำปีการศึกษา 2563

วันพุธที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องทัณฑวาล์ธิเธียเตอร์ ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี (อาคาร 31) กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จัดกิจกรรมโครงการอบรมวินัยจราจรเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีท่าน รศ.ดร.พงษ์ชาญ ณ ลำปาง รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน วิจัย และวิเทศสัมพันธ์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นประธานในพิธี ซึ่งการจัดการอบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อปลูกฝังให้นักศึกษามีวินัยในการใช้รถใช้ถนนและเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดสุรินทร์ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากบุคลากรจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุรินทร์ บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจังหวัดสุรินทร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ และสถานีตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านต่าง ๆ แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์


อัลบั้มภาพ

กองพัฒนานักศึกษา

โซเชียลมีเดีย