วิสัยทัศน์

 

ปรัชญา

         กิจกรรมและกิจการนักศึกษาช่วยส่งเสริมและพัฒนาความเป็นบัณฑิตให้สมบูรณ์ 

วิสัยทัศน์

           งานกิจการนักศึกษา มุ่งมั่นให้บริการ สร้างงาน สร้างโอกาส ส่งเสริมสุขภาพ สรรค์สร้างกิจกรรมนักศึกษา พัฒนาคุณธรรม   

 พันธกิจ

ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมนักศึกษา ให้บริการสวัสดิการนักศึกษา ให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาทุกด้าน  รวมทั้งส่งเสริมให้นักศึกษา

เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกที่ดี เพื่อสร้างเสริมพัฒนาให้เป็นบัณฑิตโดยสมบูรณ์  มีโลกทัศน์กว้างไกล สอดคล้องกับ

สภาพสังคม  เศรษฐกิจ  การเมือง และท้องถิ่น

กองพัฒนานักศึกษา

โซเชียลมีเดีย