วัตถุประสงค์

 

วัตถุประสงค์

           1.  เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงออกและทำกิจกรรมร่วมกัน

           2.  เพื่อให้นักศึกษาได้รับการบริการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถตอบสนองความต้องการของนักศึกษา และภารกิจของมหาวิทยาลัยได้อย่างสมบูรณ์

             3.  เพื่อให้นักศึกษาได้มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีบุคลิกภาพที่ดี และมีความพร้อมในการดำเนินชีวิตต่อไป 

กองพัฒนานักศึกษา

โซเชียลมีเดีย