วัตถุประสงค์

 

วัตถุประสงค์

           1.  เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงออกและทำกิจกรรมร่วมกัน

           2.  เพื่อให้นักศึกษาได้รับการบริการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถตอบสนองความต้องการของนักศึกษา และภารกิจของมหาวิทยาลัยได้อย่างสมบูรณ์ 

           3.  เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสติปัญญา เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีบุคลิกภาพที่ดี และมีความพร้อมในการดำเนินชีวิตต่อไป

         

กองพัฒนานักศึกษา

โซเชียลมีเดีย