คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

สถานที่ตั้ง  : อาคารเกษตรศาสตร์ (4) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
186 ถนนสุรินทร์ – ปราสาท ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดสุรินทร์ 32000

หมายเลขโทรศัพท์  :  044 – 041505

หมายเลขโทรสาร :  044 – 041505

เว็บไซต์ :   https://agri.srru.ac.th

ปรัชญา :  องค์กรการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรในท้องถิ่น

วิสัยทัศน์ :  เป็นคณะชั้นนำสู่นวัตกรรมเกษตร

Being a leader in agricultural innovation

คำอธิบายวิสัยทัศน์ :

เป็นคณะที่มีการเรียนการสอนรวมถึงผลิตงานวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมเกษตรจากท้องถิ่นมุ่งสู่สากล

พันธกิจ :

  1. ผลิตบัณฑิตด้านเกษตรศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร และร่วมผลิตบัณฑิตวิชาชีพครูเกษตร ตลอดจนปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง
  2. วิจัยและสร้างนวัตกรรมด้านเกษตรศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร เพื่อการเรียนรู้ต่อการจัดการเรียนการสอน และถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ท้องถิ่น
  3. บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
  4. บริการวิชาการและเผยแพร่ความรู้   สู่ชุมชนเพื่อพัฒนาท้องถิ่น และสังคมอย่างยั่งยืน
  5. ส่งเสริมและสนับสนุนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่นและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  6. ส่งเสริมพัฒนาบุคลากร

สีประจำคณะ :     

  1. สีเขียว แทนค่า  ที่ตั้งของคณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรเป็นแหล่งธรรมชาติและมีสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม
  2. สีทอง แทนค่า  ความเจริญรุ่งเรืองทางภูมิปัญญา

หลักสูตรคณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

ระดับปริญญาตรี 5 ปี
1. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ รายละเอียด
ระดับปริญญาตรี 4 ปี    
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ รายละเอียด
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาสัตวศาสตร์ รายละเอียด

SRRU

Social Links