คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

สถานที่ตั้ง : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ อาคาร 36
186 ถนนสุรินทร์ – ปราสาท ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดสุรินทร์ 32000

หมายเลขโทรศัพท์ :  0 – 44041 – 554

หมายเลขโทรสาร :  0 – 44041 – 554

เว็บไซต์ : https://indus.srru.ac.th/

ปรัชญา : “ก้าวไกลด้วยเทคโนโลยีอย่างมีคุณธรรม”

วิสัยทัศน์ :   คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นคณะวิชาทางการศึกษาด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีคุณธรรม และเป็นเครือข่ายทางด้านเทคโนโลยีในการพัฒนาชุมชน และอุตสาหกรรมในท้องถิ่น

พันธกิจ :

  1. การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมการมีส่วนร่วมและให้ความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีคุณภาพสูง
  2. การผลิตบัณฑิตเพื่อเป็นนักเทคโนโลยีที่มีคุณภาพทางวิชาการรวมทั้งมีมาตรฐานวิชาชีพ อย่างมีคุณธรรม
  3. ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์ด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมรวมทั้งสร้างองค์ความรู้ใหม่ให้กับชุมชน ทั้งในท้องถิ่นและในประเทศ
  4. ให้บริการทางวิชาการ คำปรึกษา ทางด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแก่ชุมชนทั้งในท้องถิ่นและในประเทศ
  5. การส่งเสริม อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดีงามของสังคมไทย

สีประจำคณะ : ฟ้า

หลักสูตรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ระดับปริญญาตรี 5 ปี
1. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์และเทคโนโลยี รายละเอียด
ระดับปริญญาตรี 4 ปี
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม รายละเอียด
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาเครื่องกล รายละเอียด
4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและสถาปัตยกรรม รายละเอียด
5. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต รายละเอียด
6. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ รายละเอียด
7. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า รายละเอียด
8. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี รายละเอียด

 

SRRU

Social Links