คณะวิทยาการจัดการ

สถานที่ตั้ง : อาคาร 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 186 หมู่ 1 ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000

หมายเลขโทรศัพท์ : 044 -521392

หมายเลขโทรสาร : 044 -521392

เว็บไซต์ : http://fms.srru.ac.th

ปรัชญา : ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาความรู้ มุ่งสู่การวิจัยและบริการท้องถิ่น

วิสัยทัศน์ : คณะวิทยาการจัดการ เป็นผู้นำทางด้านการบริหารจัดการ มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ และบูรณาการองค์ความรู้ โดยมีการวิจัยเป็นฐานสู่ความยั่งยืนของสังคมท้องถิ่น และสามารถแข่งขันได้ในระดับอาเซียน

พันธกิจ :

  1. จัดการศึกษา และผลิตบัณฑิต พัฒนากระบวนการเรียนรู้ในทุกสาขาวิชาการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน และสามารถแข่งขันได้ในตลาดแรงงาน
  2. ผลิตวิจัยที่มีคุณภาพ เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการ และบูรณาการสู่การเรียนการสอน
  3. สร้างและพัฒนาความรู้ในการให้บริการวิชาการ มุ่งเน้นการถ่ายทอดความรู้ เพื่อสร้างศักยภาพและความยั่งยืนแก่สังคม ชุมชนท้องถิ่น
  4. พัฒนาระบบบริหารงานที่มีคุณภาพ ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม คุ้มค่า และมีธรรมาภิบาล ระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
  5. ทำนุบำรุงและสืบสานวัฒนธรรมไทย ส่งเสริมและเรียนรู้ การอยู่ร่วมกันภายใต้พหุวัฒนธรรม
  6. สร้างเครือข่ายวิชาการระดับประเทศและนานาชาติ

สีประจำคณะ : แดง

 

หลักสูตรคณะวิทยาการจัดการ

ระดับปริญญาตรี 4 ปี
1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)         สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)        สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)        สาขาวิชาการตลาดสมัยใหม่
4. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)        สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
5. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.)       สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน
6. หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.)        สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
7. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.)                   สาขาวิชาการบัญชี
8. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)       สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
9. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)         สาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

SRRU

Social Links