คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สถานที่ตั้ง : 38 เลขที่ 186 หมู่ที่ 1 ถนนสุรินทร์ – ปราสาท ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000

หมายเลขโทรศัพท์ :  0 – 4451 -3369

หมายเลขโทรสาร :  0 – 4451 -3369

เว็บไซต์ : https://human.srru.ac.th

ปรัชญา : มาตรฐานวิชาการ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา ร่วมพัฒนาสังคม และศิลปวัฒนธรรม

วิสัยทัศน์ : ภายในปี พ.ศ. 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นองค์กรที่ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ควบคู่กับการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร มีวัฒนธรรมการประเมิน ตรวจสอบ มีความโปร่งใสรับผิดชอบ และยุติธรรม บัณฑิตมีความรู้คู่คุณธรรม มีทักษะและความสามารถในการอยู่ร่วมกันในประชาคมอาเซียน

พันธกิจ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์มีพันธกิจหลัก 5 ด้าน ดังนี้

  1. ด้านการผลิตบัณฑิต
  2. ด้านการวิจัย และงานสร้างสรรค์
  3. ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม
  4. ด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
  5. ด้านการพัฒนาองค์กร

สีประจำคณะ : น้ำเงิน

 

หลักสูตรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ระดับปริญญาตรี 5 ปี
1. ครุศาสตรบัณฑิต              (ค.บ.) สาขาวิชาภาษาไทย
2. ครุศาสตรบัณฑิต              (ค.บ.) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
3. ครุศาสตรบัณฑิต              (ค.บ.) สาขาวิชาสังคมศึกษา
4. ครุศาสตรบัณฑิต              (ค.บ.) สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
5. ครุศาสตรบัณฑิต              (ค.บ.) สาขาวิชาดนตรีศึกษา
6. ครุศาสตรบัณฑิต              (ค.บ.) สาขาวิชานาฏศิลป์
ระดับปริญญาตรี 4 ปี
7. ศิลปศาสตรบัณฑิต            (ศศ.บ.) สาขาวิชาการพัฒนาสังคม
8. ศิลปศาสตรบัณฑิต            (ศศ.บ.) สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
9. ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต     (ศป.บ.) สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ
10. รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  (รป.บ.) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
11. นิติศาสตรบัณฑิต              (น.บ.)  สาขาวิชานิติศาสตร์

 

SRRU

Social Links