คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สถานที่ตั้ง : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 186 หมู่ 1 ถนนสุรินทร์-ปราสาท ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000

หมายเลขโทรศัพท์ :  0 – 4452 – 1393

หมายเลขโทรสาร :  0 – 4452 – 1393

เว็บไซต์ : https://science.srru.ac.th

ปรัชญา : “สถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น”

วิสัยทัศน์ :  เป็นองค์กรที่มีศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรมตามความต้องการของท้องถิ่น พัฒนางานวิจัย ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สืบสานศิลปวัฒนธรรม บูรณาการภูมิปัญญา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

พันธกิจ :

  1. ให้การศึกษาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง
  2. ทำการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และสามารถบูรณาการกับภูมิปัญญาท้องถิ่น
  3.  ให้บริการวิชาการ พัฒนาบุคลากรของท้องถิ่นและถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมสู่ชุมชน
  4. ทำนุบำรุง อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  5. ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัย

สีประจำคณะ : สีเหลือง

 

หลักสูตรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ระดับปริญญาตรี 5 ปี
1. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)              สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
2. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)              สาขาวิชาชีววิทยา
3. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)              สาขาวิชาเคมี
4. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)              สาขาวิชาฟิสิกส์
5. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)              สาขาวิชาคณิตศาสตร์
6. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)              สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
7. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)              สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
ระดับปริญญาตรี 4 ปี
8. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)         สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
9. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)         สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
10. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)         สาขาวิชาชีววิทยา
11. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)         สาขาวิชาคณิตศาสตร์
12. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)         สาขาวิชาสถิติประยุกต์
13. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)         สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
14. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)         สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
15. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)         สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
16. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)         สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพเด็กและผู้สูงอายุ
17. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)         สาขาวิชาโภชนศาสตร์และการกำหนดอาหาร
18. หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต (พท.บ.) สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยบัณฑิต

SRRU

Social Links