คณะครุศาสตร์

สถานที่ตั้ง : อาคาร 41 อาคารคณะครุศาสตร์ มหาวิยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 186 ม.1 ถนนสุรินทร์-ปราสาท ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

หมายเลขโทรศัพท์ :  0 – 44041 – 551

หมายเลขโทรสาร :  0 – 44041 – 551

เว็บไซต์ : http://edu.srru.ac.th/

ปรัชญา : ผลิตและพัฒนาครูดี มีความรู้ คู่คุณธรรม

วิสัยทัศน์ : คณะครุศาสตร์มุ่งผลิต พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพเป็นผู้นำด้านวิชาการ การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่ชุมชนและส่งเสริมสนับสนุนศิลปวัฒนธรรมอันดีงามให้ยั่งยืน

พันธกิจ :

  1. ผลิต พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานด้านความรู้ ทักษะและคุณลักษณะแห่งวิชาชีพ
  2. ส่งเสริมการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และการนำผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาท้องถิ่น
  3. บริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น
  4. ปรับปรุง พัฒนา ถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
  5. ส่งเสริมสนับสนุนศิลปวัฒนธรรมอันดีงามให้ยั่งยืน
  6. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะ

สีประจำคณะ : สีฟ้า

หลักสูตรคณะครุศาสตร์

ระดับปริญญาตรี 5 ปี
1.       หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)              สาขาวิชาปฐมวัย
2.       หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)              สาขาวิชาพลศึกษา
3.       หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)              สาขาวิชาการประถมศึกษา
4.       หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)              สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา
ระดับปริญญาตรี 4 ปี
5.       หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)         สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา

 

SRRU

Social Links