ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ล้านช้าง 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ล้านช้าง 1 งาน ด้วยวิธีประ [..]

ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การซื้อครุภัณฑ์ปฏิบัติการทางพืช 1 ชุด

ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การซื้อครุภัณฑ์ปฏิบัติการทางพืช 1 ชุด [..]

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานระบบไฟฟ้าและการสื่อสาร อาคารเรียนรวมและอำนวยการ 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานระบบไฟฟ้าและการสื่อสาร อาคารเรียนรวมและอำนวยการ 1 งาน ด้วยวิธีประ [..]

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมปรับปรุงอาคาร 30,31,36,37,38 และ 41 จำนวน 1 งาน ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมปรับปรุงอาคาร 30,31,36,37,38 และ 41 จำนวน 1 งาน ครั้งท [..]

ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมปรับปรุงอาคาร 30,31,36,37,38 และ 41 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมปรับปรุงอาคาร 30,31,36,37,38 และ 41 จำนวน 1 งาน ด้วย [..]

ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานระบบไฟฟ้าและการสื่อสาร อาคารเรียนรวมและอำนวยการ 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานระบบไฟฟ้าและการสื่อสาร อาคารเรียนรวมและอำนวยการ 1 งาน ด้วยวิธีป [..]

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารกิจกรรมนักศึกษา(โดม) 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารกิจกรรมนักศึกษา(โดม) 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidd [..]

SRRU

Social Links