แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีพื้นฐาน จำนวน 1 ชุด

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีพื้นฐาน จำนวน 1 ชุด [..]

สอบราคาจ้างงานซ่อมสร้างถนนลาดยาง แอสฟัลติกคอนกรีต

สอบราคาจ้างงานซ่อมสร้างถนนลาดยาง แอสฟัลติกคอนกรีต [..]

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [..]

ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงต่ำ-แรงสูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงต่ำ-แรงสูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [..]

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [..]

ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในหน่วยงานภาครัฐ-มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในหน่วยงานภาครัฐ-มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ด้วยวิธีปร [..]

ชะลอผลการพิจารณาสอบราคาซื้อเครื่องสำรองไฟสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายจำนวน 2 เครื่อง

ชะลอผลการพิจารณาสอบราคาซื้อเครื่องสำรองไฟสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายจำนวน 2 เครื่อง [..]

โครงการปรับปรุงหอพักนักศึกษา

โครงการปรับปรุงหอพักนักศึกษา [..]

SRRU

Social Links