เดือน จำนวนเรื่องร้องเรียน อยู่ระหว่างการดำเนินการ ดำเนินการเสร็จแล้ว
มกราคม 0 0 0
กุมภาพันธ์ 0 0 0
มีนาคม 0 0 0
เมษายน 0 0 0
พฤษภาคม 0 0 0
มิถุนายน 0 0 0
กรกฎาคม 0 0 0
สิงหาคม 0 0 0
กันยายน 0 0 0
ตุลาคม 0 0 0
พฤศจิกายน 0 0 0
ธันวาคม 0 0 0

เดือน จำนวนเรื่องร้องเรียน อยู่ระหว่างการดำเนินการ ดำเนินการเสร็จแล้ว
มกราคม 1 1 0
กุมภาพันธ์ 0 0 0
มีนาคม 0 0 0
เมษายน 0 0 0
พฤษภาคม 0 0 0
มิถุนายน 0 0 0
กรกฎาคม 0 0 0
สิงหาคม 0 0 0
กันยายน 0 0 0
ตุลาคม 0 0 0
พฤศจิกายน 0 0 0
ธันวาคม 0 0 0