มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

186 หมู่ 1 ถ.สุรินทร์-ปราสาท ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ 32000
โทรศัพท์ 044-710047
โทรสาร 044-041591

แผนที่

แผนผัง