อธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก โตสุรัตน์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
อีเมล: kanok.cc@srru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์: 0818763554

รองอธิการบดี

รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ชาญ ณ ลำปาง
ฝ่ายวางแผน วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
อีเมล: Pangchan333@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์: 0862454129
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัมพาพรรณ พงศ์ผลาดิสัย
ฝ่ายวิชาการ
อีเมล: ampapun.po@srru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์: 0818797895
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักราวุธ สิทธิพรมมา
ฝ่ายกิจการนักศึกษา
อีเมล: chakrawut.si@srru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์: 0910159668
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชากร ดวงแขเพ็ญศิริกุล
ฝ่ายพัฒนาองค์กร
อีเมล: apichargorn@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์: 0865844049

ผู้ช่วยอธิการบดี

อาจารย์นิภาวัลย์ พวงผกา
ฝ่ายการคลังและสิทธิประโยชน์
อีเมล: put.nipawan@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์: 0989713661
ดร.ธัญเทพ สิทธิเสือ
ฝ่ายกิจการพิเศษ
อีเมล: thanyatep.s@srru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์: 0956124821
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรียา งามสอาด
ฝ่ายประกันคุณภาพ
อีเมล: preeya.srru@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์: 0956027145

คณบดี

ผศ.ดร.นภาพรรณ พัฒนฉัตรชัย
คณะวิทยาการจัดการ
อีเมล: -
เบอร์โทรศัพท์: -
อ.ดร.นุชจรี บุญเกต
รักษาการคณบดีคณะครุศาสตร์
อีเมล: nootboonget@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์: 084-021-6156
ผศ.ประยุทธ คงอินทร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อีเมล: Prayutkongin42@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์: 063-446-1531
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัชราพร สุขทอง
คณะมนุษยศาสตร์เเละสังคมศาสตร์
อีเมล: autcharapron2510@gmail.con
เบอร์โทรศัพท์: 0874562407
ผศ.ดร.นิคม ลนขุนทด
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
อีเมล: -
เบอร์โทรศัพท์: -
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทา สมเป็น
คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
อีเมล: prawatnun@yahoo.com
เบอร์โทรศัพท์: 0933599639

ผู้อำนวยการสำนัก

ผศ.สังวาลย์ ตุกพิมาย
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
อีเมล: yad2556@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์: 094-514-9544
ผศ.ดร.ทรงเดช สอนใจ
สถาบันวิจัยและพัฒนา
อีเมล: -
เบอร์โทรศัพท์: 081-059-7326
ผศ.ดร.พีรวัส อินทวี
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
อีเมล: peerawasint@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์: 086-303-6599
อ.ดร.สุรเชษฐ์ วงศ์ชัยประทุม
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
อีเมล: srcsr_1@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์: 085-016-4017
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักราวุธ สิทธิพรมมา
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
อีเมล: chakrawut.si@srru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์: 0910159668