อธิการบดี

ผศ.ดร.ฉลอง สุขทอง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
อีเมล: -
เบอร์โทรศัพท์: 044-521393

รองอธิการบดี

ผศ.ดร.วสันต์ชัย กากแก้ว
ฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
อีเมล: -
เบอร์โทรศัพท์: 089-625-9442
ผศ.ดร.อภิชาติ แสงอัมพร
ฝ่ายยุทธศาสตร์แผนและการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
อีเมล:
เบอร์โทรศัพท์: 086-651-0205
ผศ.พรรณราย คำโสภา
ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและพันธกิจสัมพันธ์
อีเมล:
เบอร์โทรศัพท์: 085-131-9752
ผศ.อภิชากร ดวงแขเพ็ญศิริกุล
ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
อีเมล: apichargorn.du@srru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์: -
ผศ.ดร.กชนิภา อุดมทวี
ฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น
อีเมล: kotchaniphanaka@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์: 084-926-1545
รศ.ดร.จิรายุ ทรัพย์สิน
ฝ่ายยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพการศึกษา
อีเมล: -
เบอร์โทรศัพท์: 088-595-3189
ผศ.ดร.อำนวย วัฒนกรสิริ
ฝ่ายเทคโนโลยีและการสื่อสารองค์กร
อีเมล: amnuay.wa@srru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์: 092-789-9879

ผู้ช่วยอธิการบดี

ผศ.ภาคภูมิ ไตรศิริวาณิชย์
ด้านนิติการ
อีเมล: pakphum-yrai@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์: 084-401-9888
ผศ.ดร.จำนงค์ จันทร์เขียว
ด้านศิลปะและวัฒนธรรม
อีเมล: -
เบอร์โทรศัพท์: 087-649-8040
ผศ.ดร.กฤช ตรองจิตต์
ด้านจัดหารายได้และสิทธิประโยชน์
อีเมล: krich.tr@srru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์: 062-663-9259

คณบดี

ผศ.ดร.พนา จินดาศรี
คณะครุศาสตร์
อีเมล: phana@srru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์: 093-328-8149
รศ.ดร.นิติพัฒน์ พัฒนฉัตรชัย
คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
อีเมล: pattanachatchai@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์: 083-965-4470
ผศ.ดร.นิคม ลนขุนทด
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
อีเมล: nikom.l@srru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์: 093-325-6399
ผศ.ดร.อัชราพร สุขทอง
คณะมนุษยศาสตร์เเละสังคมศาสตร์
อีเมล: puk.a@srru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์: 087-456-2407
ผศ.ประยุทธ คงอินทร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อีเมล: prayut.ko@srru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์: 063-446-1531
ผศ.ดร.นภาพรรณ พัฒนฉัตรชัย
คณะวิทยาการจัดการ
อีเมล: napapan@srru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์: 081-600-8242

ผู้อำนวยการสำนัก

ดร.สุรเชษฐ์ วงศ์ชัยประทุม
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
อีเมล: surachet.vo@srru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์: 085-016-4017
ผศ.ดร.พีรวัส อินทวี
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
อีเมล: peerawas@srru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์: 086-303-6599
ผศ.ดร.ทรงเดช สอนใจ
สถาบันวิจัยและพัฒนา
อีเมล: songdet.s@srru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์: 081-059-7326
ผศ.สังวาลย์ ตุกพิมาย
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
อีเมล: sangwan21@srru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์: 094-514-9544