อธิการบดี

ผศ.กนก โตสุรัตน์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
อีเมล: kanok.cc@srru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์: 081-876-3554

รองอธิการบดี

รศ.ดร.พงษ์ชาญ ณ ลำปาง
ฝ่ายวางแผน วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
อีเมล: pongchan.n@srru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์: 086-245-4129
ผศ.อัมพาพรรณ พงศ์ผลาดิสัย
ฝ่ายวิชาการ
อีเมล: ampapun.po@srru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์: 081-879-7895
ผศ.จักราวุธ สิทธิพรมมา
ฝ่ายกิจการนักศึกษา
อีเมล: chakrawut.si@srru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์: 091-015-9668
ผศ.อภิชากร ดวงแขเพ็ญศิริกุล
ฝ่ายพัฒนาองค์กร
อีเมล: apichargorn.du@srru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์: 086-584-4049

ผู้ช่วยอธิการบดี

อ.นิภาวัลย์ พวงผกา
ฝ่ายการคลังและสิทธิประโยชน์
อีเมล: put.nipawan@srru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์: 098-971-3661
ดร.ธัญเทพ สิทธิเสือ
ฝ่ายกิจการพิเศษ
อีเมล: thanyatep.s@srru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์: 095-612-4821
ผศ.ปรียา งามสอาด
ฝ่ายประกันคุณภาพ
อีเมล: preeya.ng@srru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์: 095-602-7145

คณบดี

ผศ.ดร.นภาพรรณ พัฒนฉัตรชัย
คณะวิทยาการจัดการ
อีเมล: napapan@srru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์: 081-600-8242
ผศ.ดร.พนา จินดาศรี
คณะครุศาสตร์
อีเมล: phana@srru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์: 093-328-8149
ผศ.ประยุทธ คงอินทร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อีเมล: prayut.ko@srru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์: 063-446-1531
ผศ.ดร.อัชราพร สุขทอง
คณะมนุษยศาสตร์เเละสังคมศาสตร์
อีเมล: puk.a@srru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์: 087-456-2407
ผศ.ดร.นิคม ลนขุนทด
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
อีเมล: nikom.l@srru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์: 093-325-6399
ผศ.นันทา สมเป็น
คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
อีเมล: nundha.so@srru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์: 093-359-9639

ผู้อำนวยการสำนัก

ผศ.สังวาลย์ ตุกพิมาย
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
อีเมล: sangwan21@srru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์: 094-514-9544
ผศ.ดร.ทรงเดช สอนใจ
สถาบันวิจัยและพัฒนา
อีเมล: songdet.s@srru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์: 081-059-7326
ผศ.ดร.พีรวัส อินทวี
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
อีเมล: peerawas@srru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์: 086-303-6599
ดร.สุรเชษฐ์ วงศ์ชัยประทุม
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
อีเมล: surachet.vo@srru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์: 085-016-4017
ผศ.จักราวุธ สิทธิพรมมา
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
อีเมล: chakrawut.si@srru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์: 091-015-9668