จริยธรรมพึงปฏิบัติตนของข้าราชการ บุคลากรและผู้ปฏิบัติงานอื่นในสถาบันอุดมศึกษา 7 ประการ
จริยธรรมพึงปฏิบัติตนของข้าราชการ
Do and Don't
Do and Don't
ภาพกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรม

การดำเนินงานขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ

การดำเนินงานขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ

กองบริหารงานบุคคลรับรายงานตัวพนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง พร้อมกับชี้แจงสิทธิประโยชน์ และสวัสดิการ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การปฏิบัติตนในหน้าที่ราชการ และการสอดแทรกเพื่อให้พนักงานมหาวิทยาลัยในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ด้านจริยธรรม และประพฤติอย่างมีคุณธรรม เกี่ยวกับสภาพคุณงามความดีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องยึดถือสำหรับการปฏิบัติงาน การตัดสินความถูกความผิดการปฏิบัติที่ควรกระทำหรือไม่ควรกระทำ

การดำเนินงานขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ