ผู้บริหาร

อธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก โตสุรัตน์

ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

รองอธิการบดี

รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ชาญ ณ ลำปาง

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน วิจัย และวิเทศสัมพันธ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อัมพาพรรณ พงศ์ผลาดิสัย

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชากร ดวงแขเพ็ญศิริกุล

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉลอง สุขทอง

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ

นายจักราวุธ สิทธิพรมมา

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

ผู้ช่วยอธิการบดี

อาจารย์นิภาวัลย์ พุทธไทยรัช

ผู้ช่วยอธิการบดี

อาจารย์สมยศ พรมงาม

ผู้ช่วยอธิการบดี

อาจาร ดร.ย์ธัญเทพ สิทธิเสือ

ผู้ช่วยอธิการบดี

คณบดี/ผู้อำนวยการสำนัก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรวัตร์ ภูระธีรานรัชต์

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ

คณบดีคณะครุศาสตร์

อาจารย์ดวงตา โนวาเชค

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อาจารย์ดร.อัชราพร สุขทอง

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์ นันทา สมเป็น

รักษาราชการแทนคณบดีคณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

รองศาสตราจารย์ บัญชา ชื่นจิต

คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันทนา กูลรัตน์

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภางค์ นันตา

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

อาจารย์รัชดา ธนูศิลป์

ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

อาจารย์ดร.อุดม หอมคำ

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

SRRU

Social Links