รายการข่าว

ซื้อกระดาษคุณภาพมาตรฐาน A๔ ๘๐ แกรม ฉลากเขียว (๑๔.๑๑.๑๕.๐๗ -๐๐๐๐๐๑) โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market)
Image
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มีความประสงค์จะซื้อกระดาษคุณภาพมาตรฐาน A๔ ๘๐ แกรม ฉลากเขียว (๑๔.๑๑.๑๕.๐๗ -๐๐๐๐๐๑) โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market) ตามรายการ โดยเสนอราคาผ่านระบบจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ
Image
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มีความประสงค์ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ All in one จำนวน ๓๓ เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Image
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มีความประสงค์ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ All in one จำนวน ๓๓ เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ
Image
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์มีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ
สอบราคาซื้อยานพาหนะรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน แบบ CAB
Image
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์มีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อยานพาหนะรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน แบบ CAB
สอบราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕๕ รายการ(ครั้งที่ ๒)
Image
สอบราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕๕ รายการ(ครั้งที่ ๒)
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จานวน ๑ รายการ
Image
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์มีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จานวน ๑ รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Rack Server) จานวน ๒ เครื่อง
สอบราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำ คสล.๑ ชั้น
Image
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์มีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ํา คสล.๑ ชั้น
สอบราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๘๒ รายการ
Image
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์มีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๘๒ รายการ ตามรายการ
สอบราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕๕ รายการ
Image
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์มีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕๕ รายการ ตามรายการ

© 2016 Surindra Rajabhat University, มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : adminweb@srru.ac.th

เมนูอื่นๆ

Social Media