รายการข่าว

สอบราคาจ้างก่อสร้างลานกิจกรรมนักศึกษา จำนวน ๑ งาน
Image
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์มีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างก่อสร้างลานกิจกรรมนักศึกษา จำนวน ๑ งาน
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ
Image
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์มีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ ตามรายการ
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาด้านดนตรี จำนวน ๗ รายการ
Image
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาด้านดนตรี จำนวน ๗ รายการ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
Image
แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
สอบราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์ ชนิด ๒ ตา งานวิจัย จำนวน ๑ รายการ
Image
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์มีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์ ชนิด ๒ ตา งานวิจัย จำนวน ๑ รายการ
สอบราคาซื้อชุดทดลองแขนกลอุตสาหกรรมและชุดทดลองเซนเซอร์และทรานซ์ดิวเซอร์ จำนวน ๒ รายการ
Image
สอบราคาซื้อชุดทดลองแขนกลอุตสาหกรรมและชุดทดลองเซนเซอร์และทรานซ์ดิวเซอร์ จำนวน ๒ รายการ
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ
Image
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์มีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ ตาม รายการ
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จานวน ๓ รายการ
Image
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์มีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จานวน ๓ รายการ
ซื้อกระดาษคุณภาพมาตรฐาน A๔ ๘๐ แกรม ฉลากเขียว (๑๔.๑๑.๑๕.๐๗ -๐๐๐๐๐๑) โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market)
Image
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มีความประสงค์จะซื้อกระดาษคุณภาพมาตรฐาน A๔ ๘๐ แกรม ฉลากเขียว (๑๔.๑๑.๑๕.๐๗ -๐๐๐๐๐๑) โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market) ตามรายการ โดยเสนอราคาผ่านระบบจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ
Image
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มีความประสงค์ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

© 2016 Surindra Rajabhat University, มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : adminweb@srru.ac.th

เมนูอื่นๆ

Social Media