รายการข่าว

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์มีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างปรับปรุงประตูหลังมหาวิทยาลัย ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๐๖,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนหกพันบาท ถ้วน)
Image
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์มีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างปรับปรุงประตูหลังมหาวิทยาลัย ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๐๖,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนหกพันบาท ถ้วน)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างโรงเรือนเลี้ยงไก่พื้นเมืองขนาด ๘*๓๒
Image
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างโรงเรือนเลี้ยงไก่พื้นเมืองขนาด ๘*๓๒
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Image
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารเรียน อาคาร ๒
Image
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารเรียน อาคาร ๒
สอบราคาจ้างปรับปรุงประตูหลัง ถนน คสล. ๒ เลน
Image
สอบราคาจ้างปรับปรุงประตูหลัง ถนน คสล. ๒ เลน
สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องเธียร์เตอร์ อาคาร ๓๗ ชั้น ๒
Image
สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องเธียร์เตอร์ อาคาร ๓๗ ชั้น ๒
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน สอบราคาครุภัณฑ์การศึกาษาเพื่อใช้ในโครงการจัดทำระบบห้องเรียนอัจฉริยะ(Smart Classroom)
Image
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน สอบราคาครุภัณฑ์การศึกาษาเพื่อใช้ในโครงการจัดทำระบบห้องเรียนอัจฉริยะ(Smart Classroom)
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาเพื่อใช้ในโครงการจัดทำระบบห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom)
Image
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์มีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาเพื่อใช้ในโครงการ จัดทำระบบห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom)
ยกเลิกประกาศ สอบราคาซื้อเครื่องสำรองไฟสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน ๒ เครื่อง
Image
เนื่องจาก การเสนอราคาไม่เกิดการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม เพื่อประโยชน์ต่อทางราชการ จึงยกเลิกประกาศตามเอกสารซื้อเลขที่ ๒๒๓/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๗ กรกฏาคม ๒๕๕๙ ตามหลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา
สอบราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Image
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์มีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)

© 2016 Surindra Rajabhat University, มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : adminweb@srru.ac.th

เมนูอื่นๆ

Social Media