รายการข่าว

สอบราคาจ้างปรับปรุงประตูหลัง ถนน คสล. ๒ เลน
Image
สอบราคาจ้างปรับปรุงประตูหลัง ถนน คสล. ๒ เลน
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน สอบราคาครุภัณฑ์การศึกาษาเพื่อใช้ในโครงการจัดทำระบบห้องเรียนอัจฉริยะ(Smart Classroom)
Image
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน สอบราคาครุภัณฑ์การศึกาษาเพื่อใช้ในโครงการจัดทำระบบห้องเรียนอัจฉริยะ(Smart Classroom)
ยกเลิกประกาศ สอบราคาซื้อเครื่องสำรองไฟสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน ๒ เครื่อง
Image
เนื่องจาก การเสนอราคาไม่เกิดการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม เพื่อประโยชน์ต่อทางราชการ จึงยกเลิกประกาศตามเอกสารซื้อเลขที่ ๒๒๓/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๗ กรกฏาคม ๒๕๕๙ ตามหลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาเพื่อใช้ในโครงการจัดทำระบบห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom)
Image
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์มีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาเพื่อใช้ในโครงการ จัดทำระบบห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom)
สอบราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Image
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์มีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)
สอบราคาจ้างก่อสร้างโรงเรือนเลี้ยงไก่พื้นเมือง ขนาด ๘*๓๒ เมตร
Image
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์มีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างก่อสร้างโรงเรือนเลี้ยงไก่พื้นเมือง ขนาด ๘*๓๒ เมตร ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๖๗,๑๐๐.๐๐ บาท (เก้าแสนหกหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)
สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารเรียน อาคาร ๒
Image
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์มีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารเรียน อาคาร ๒ ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๘๙,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนแปดหมื่น เก้าพันบาทถ้วน)
สอบราคาจ้างงานซ่อมสร้างถนนลาดยาง แอสฟัลติกคอนกรีต
Image
สอบราคาจ้างงานซ่อมสร้างถนนลาดยาง แอสฟัลติกคอนกรีต
ชะลอผลการพิจารณาสอบราคาซื้อเครื่องสำรองไฟสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายจำนวน 2 เครื่อง
Image
ชะลอผลการพิจารณาสอบราคาซื้อเครื่องสำรองไฟสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายจำนวน 2 เครื่อง
สอบราคาซื้อเครื่องสำรองไฟสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน ๒ เครื่อง
Image
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์มีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อเครื่องสำรองไฟสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ ข่าย จำนวน ๒ เครื่อง

© 2016 Surindra Rajabhat University, มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : adminweb@srru.ac.th

เมนูอื่นๆ

Social Media