รายละเอียดข่าวสาร

...

กาหนดการจัดกิจกรรมโครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง การจัดการพื้นที่การเรียนรู้(Learning Space) ประจาปี ๒๕๖๐ วันพุธที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ ห้องฑัณทวาลธิเธียเตอร์ ชั้น ๒ อาคาร ๓๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

เอกสารประกาศ

© 2016 Surindra Rajabhat University, มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : adminweb@srru.ac.th

เมนูอื่นๆ

Social Media