รายละเอียดข่าวสาร

...

ด้วยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และสาขาวิชาโภชนศาสตร์และการกำหนดอาหาร ได้จัดโครงการสดุดีเทิดพระเกียรติ “บิดาแห่งการแพทย์และการสาธารณสุขไทย” ประจำปี ๒๕๕๙ ในวันเสาร์ที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีกิจกรรมทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ ๙ รูป กิจกรรมจำหน่ายธงที่ระลึกเนื่องในวัน “มหิดล” และพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมรูป สมเด็จ พระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และในวันพุธที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ กิจกรรมรับบริจาคโลหิต ในการนี้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย กิจกรรมการรับบริจาคโลหิต ในวันพุธที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐-๑๕.๐๐ น. และประชาสัมพันธ์กิจกรรมในวันเสาร์ที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๗.๐๐ น. เป็นต้นไป โดยมีกิจกรรมทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ ๙ รูป กิจกรรมจำหน่ายธงที่ระลึกเนื่องในวัน “มหิดล” และพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมรูป สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

© 2016 Surindra Rajabhat University, มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : adminweb@srru.ac.th

เมนูอื่นๆ

Social Media