วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙