ผู้บริหาร

อธิการบดี

...

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จรูญ ถาวรจักร์
อธิการบดี

รองอธิการบดี

...

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธศักดิ์ ฮมแสน
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

...

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ละอองทิพย์ มัทธุรศ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

...

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัช สุทธิกุลสมบัติ
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

© 2016 Surindra Rajabhat University, มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : adminweb@srru.ac.th

เมนูอื่นๆ

Social Media