ผู้บริหาร

อธิการบดี

...

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จรูญถาวรจักร์
ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

รองอธิการบดี

...

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธศักดิ์ ฮมแสน
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

...

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ละอองทิพย์ มัทธุรศ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

...

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัช สุทธิกุลสมบัติ
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

...

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉลอง สุขทอง
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

...

นายจักราวุธ สิทธิพรมมา
รองอธิการบดีฝ่ายบริการและงานท้องถิ่น

ผู้ช่วยอธิการบดี

คณะบดี/ผู้อำนวยการสำนัก

...

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จรูญถาวรจักร์
รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาการจัดการ

...

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ละอองทิพย์ มัทธุรศ
รักษาราชการแทนคณบดีคณะครุศาสตร์

...

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชากร ดวงแขเพ็ญศิริกุล
รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

...

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กฤษฎา พิณศรี
รักษาราชการแทนคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

...

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยนะรินทร์ ทับมะเริง
รักษาราชการแทนคณบดีคณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

...

ดร.สุรเชษฐ์ วงศ์ชัยประทุม
รักษาราชการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

...

อ.สังวาลย์ ตุกพิมาย
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

...

อ.ดร.ยุพเยาว์ โตคีรี
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนา

...

อ.ดร.พนา จินดาศรี
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

© 2016 Surindra Rajabhat University, มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : adminweb@srru.ac.th

เมนูอื่นๆ

Social Media