ผู้บริหาร

อธิการบดี

...

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จรูญถาวรจักร์
ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

รองอธิการบดี

...

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธศักดิ์ ฮมแสน
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

...

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ละอองทิพย์ มัทธุรศ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

...

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัช สุทธิกุลสมบัติ
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

...

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉลอง สุขทอง
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

...

นายจักราวุธ สิทธิพรมมา
รองอธิการบดีฝ่ายบริการและงานท้องถิ่น

ผู้ช่วยอธิการบดี

คณะบดี/ผู้อำนวยการสำนัก

...

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จรูญถาวรจักร์
รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาการจัดการ

...

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ละอองทิพย์ มัทธุรศ
รักษาราชการแทนคณบดีคณะครุศาสตร์

...

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชากร ดวงแขเพ็ญศิริกุล
รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

...

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กฤษฎา พิณศรี
รักษาราชการแทนคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

...

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยนะรินทร์ ทับมะเริง
รักษาราชการแทนคณบดีคณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

...

ดร.สุรเชษฐ์ วงศ์ชัยประทุม
รักษาราชการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

...

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันทนา กูลรัตน์
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

...

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทีป แขรัมย์
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนา

...

อ.ดร.นพฤทธิ์ จิตรสายธาร
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

© 2016 Surindra Rajabhat University, มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : adminweb@srru.ac.th

เมนูอื่นๆ

Social Media